“സെപ്റ്റംബര്‍-20:പിക്കെറ്റിങ്ങില്‍ അറസ്റ്റ് വരിച്ച സഖാക്കള്‍ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍”